О чем должен знать иностранец подписывая договоров о трудоустройстве?

Приехав за границу, многие иностранцы надеяться и погалаються на честность и знание Работодателя в затруднении иностранного работника. Ни в коем случае не хочу кого-то обидеть, но некоторые фирмы составляют свои договора таким образом, что положения обоснованы в нем находятся на грани закона или несовместимы с ним.

Такая практика особенно распространена в случае договора о поручении работы (umowa zlecenie). Вы можете столкнуться с ситуацией, когда расторжения такого контракта или какое-то необоснованное (пол. «nieuzasadnione») решение приведет к денежному наказанию. Если в Вашем договоре есть подобная запись – «nieuzasadnione», в ней также должно быть указано, что подразумевается под этим термином. Бывает и так, что заказчик (работодатель) взимает штраф, если подрядчик переходит непосредственно на фирму, в которой раньше работал через того самого посредника-заказчика. В таких ситуациях подписаный договор должен включать в себя пункт о компенсации для Вас, вытекающий из положения о конкуренции.

Особенно в случае договора о поручении работы, ведь в нем можно найти различные положения при условии, что обе стороны на них согласны.

Помните, что подписывая такой договор, Вы соглашаетесь со всем, что в нем содержится. Поэтому, если он включает пункты, которые Вам противоречят или, что еще хуже, они написаны только на польском языке, и Вы не можете проверить подлиность слов — не подписывайте его!

Не соглашайтесь работать в месте, в котором Вам делают медвежью услугу.

Не забывайте, что на рынке труда есть много честных работодателей и агентств по трудоустройству!

Так же,  ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СОБСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!

 • Никому не отдавайте свой паспорт и документ, удостоверяющий личность;
 • Вы имеете право получить копию разрешения на работу,свидетельства о внесении в реестр или зарегистрированного

  учреждением заявления;

 • Будьте осторожны с нелегальными посредниками;
 • Проверьте Вашего работодателя (можете связаться с ним потелефону, проверить его фирму в интернете либо в базе REGON

  www.stat.gov.pl/regon/ и KRS www.krs-online.com.pl;

 • Если работой Вас обеспечивает польское агентство повременной работе, пожалуйста, посмотрите страницу:

  stor.praca.gov.pl, имеет ли оно необходимый сертификат.

Будьте бдительны!

Co powinien wiedzieć cudzoziemiec podpisując umowę o zatrudnieniu?

Przyjeżdżając za granicę, wielu obcokrajowców ma nadzieję i polega na szczerości i wiedzy Pracodawcy na temat trudności pracownika zagranicznego.  W żadnym wypadku nie chcę kogoś obrażać, ale niektóre firmy sporządzają umowy w taki sposób, aby uzasadnione w nim przepisy były na granicy prawa lub były z nim niezgodne.

 Praktyka ta jest szczególnie powszechna w przypadku umowy zlecenia.  Może się zdarzyć, że rozwiązanie takiej umowy lub nieuzasadniona decyzja spowoduje karę pieniężną.  Jeśli umowa zawiera podobny wpis – „nieuzasadnione”, należy również wskazać, co należy rozumieć przez ten termin.  Zdarza się również, że klient (pracodawca) nakłada grzywnę, jeżeli wykonawca przenosi się bezpośrednio do firmy, w której wcześniej pracował za pośrednictwem tego samego pośrednika-klienta.  W takich sytuacjach podpisana umowa musi zawierać dla Ciebie klauzulę kompensacyjną wynikającą z regulaminu konkurencji.

 Zwłaszcza w przypadku umowy zlecenia, ponieważ można znaleźć w niej różne postanowienia, pod warunkiem, że obie strony się na nie zgodzą.

 Pamiętaj, że podpisując taką umowę, zgadzasz się ze wszystkim, co zawiera.  Dlatego jeśli zawiera elementy, które Ci się zaprzeczają lub, co gorsza, są napisane tylko w języku polskim i nie możesz zweryfikować autentyczności słów, nie podpisuj ich!

 Nie zgadzaj się na pracę w miejscu, w którym wyrządzasz krzywdę.

 Nie zapominaj, że na rynku pracy jest wielu uczciwych pracodawców i agencji zatrudnienia!

Również, DBAJ O WŁASNE BEZPIECZEŃSTWO!

 •  Nikomu nie podawaj paszportu i dokumentu tożsamości;
 • Masz prawo otrzymać kopię pozwolenia na pracę, zaświadczenie o wpisie do rejestru lub zarejestrowane instytucja wniosku;
 • Uważaj na nielegalnych pośredników;
 • Sprawdź swojego pracodawcę (możesz skontaktować się z nim pod telefon, sprawdzić  firmę w Internecie lub w bazie danych REGON www.stat.gov.pl/regon/ i KRS www.krs-online.com.pl;
 • Jeśli praca jest świadczona przez polską agencję dla praca tymczasowa, zobacz stronę: stor.praca.gov.pl, czy posiada niezbędny certyfikat.

 Bądź czujny!

 

Меня зовут Надежда Дидур. Год назад решили с семьёй изменить жизнь и теперь живём с мужем и детками в Польше. Сейчас в Польше занимаюсь легализацией пребывания иностранцев. Создала свою группу на FB „Права иностранцев в Польше”, где каждый участник может получить профессиональную юридическую помощь и найти ответы на свои вопросы.В Украине имею опыт работы в кадровом делопроизводстве около 10 лет, работала в государственных структурах (а именно в Министерстве культуры и туризма, Киевская районная государственная администрация), так же работала в HR-отделе в крупнейшем туроператоре „Join up!”, была заместителем редактора журнала „Кадровая практика”.

Nazywam się Nadia Didur. Rok temu postanowiliśmy zmienić swoje życie z rodziną, a teraz mieszkamy z mężem i dziećmi w Polsce. W Polsce pomagam legalizować pobyty cudzoziemców. Utworzyłam własną grupę w FB „Prawa cudzoziemców w Polsce”, gdzie każdy uczestnik może uzyskać profesjonalną pomoc prawną i znaleźć odpowiedzi na swoje pytania. Na Ukrainie mam doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi (HR/kadrowa) od około 10 lat, pracowałam w agencjach rządowych (mianowicie w Ministerstwie Kultury i Turystyki, regionalna państwowa administracja miasta Kijów), pracowałam również w dziale HR w największym touroperatorze „Join up!”, również byłam zastępcą redaktora magazynu „Personnel Practice”.