ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДСКАЗКИ ДЛЯ ИНОСТРАНЦА ПЕРЕД ТРУДОУСТРОЙСТВОМ В ПОЛЬШЕ

Практически каждый день ко мне обращаются клиенты с разными вопросами о затруднении, увольнении, невыплаты зарплат и т.д. Самое яркое наверное в моей практике было то, что человек проработал у работодателя полгода, захотел подать документы на карту временного проживания (от работы), мы начинаем процесс формирования пакета документов и тут выясняется, что он работал нелегально, хотя имел договор о работе… оказалось работодатель и знать не знал, как затруднить иностранца. Но, не знание закона – не освобождает от ответственности!

Очень много разных ситуаций. И хочу сказать, во первых, вы сами должны контролировать свое трудоустройство и владеть элементарной информацией о вашем затруднении в другой стране.

И так,

Прежде всего проверьте, позволяют ли документы, на основании которых Вы пребываете в Польше, легально трудоустроиться, а именно должно быть наличие:

1) разрешения на работу для иностранца от польского работодателя (zezwolenie typu A, в народе называют „воевудское приглашение”);

либо

2) свидетельства о намерении предоставления работы иностранцу (oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – упрощенная форма разрешения на работу для иностранца от польского работодателя, которая дает возможность работать в Польше до 6 месяцев на протяжении 12 месяцев со дня регистрации без потребности разрешения на работу для граждан Украины, Молдавии, Грузии, России, Белоруссии и Армении)

Помните о том, что – нелегальная работа это Ваш РИСК!

В случае нелегального трудоустройства Вам грозит: депортация (от 1 до 3 лет) и штраф (в размере превышающем 1000 зл). Оно вам надо?! 

Такой риск возникает, в том случае, если Вы:

 1. работаете без разрешения на работу для иностранца от польского работодателя и вида на жительство или без свидетельства о намерении предоставления работы иностранцу;
 2. прибываете в Польше на основании разрешения, которое не позволяет трудоустроиться;
 3. работаете на основании разрешения на работу, вида на жительство и работы или свидетельства о намерении предоставления работы иностранцу, но вы работаете на другом рабочем месте или на других условиях, чем те, которые указаны в этих документах.

Соблюдайте формальные требования!

Когда примите решение трудоустроиться, помните о том, что необходимо проверить что бы при приеме Вас на работу, работодатель выполнил все формальные требования.

 1. Помните, что работодатель не имеет права требовать каких-либо оплат в связи с выдачей им разрешения на работу для иностранца или выдачи свидетельства о намерении предоставления работы иностранцу. Такие действия работодателя наказываются штрафом.
 2. Работодатель может попросить предоставить документы, подтверждающие Ваше легальное пребывание на территории Польши.
 3. Кроме предоставления Вам разрешения на работу для иностранца или выдачи свидетельства о намерении предоставления работы иностранцу (при необходимости), работодатель обязан (не позднее даты начала работы) заключить с вами письменный договор, в котором должны быть указаны условия относительно размера заработной платы (оплаты труда), идентичные с теми, которые указаны в разрешении на работу для иностранца (свидетельства о намерении предоставления работы иностранцу), а также предоставить перевод договора на понятном для Вас языке.
 4. Он также обязан предоставить Вам копию разрешения на работу для иностранца (свидетельства о намерении предоставления работы иностранцу) и договора. Стоит сфотографировать каждый подписанный документ и договор, т.к. в случае их потери – у Вас будут доказательства подписания договора.
 5. Также стоит поинтересоваться, кто будет Вашим работодателем (т.е. взять визитную карточку или сфотографировать логотип фирмы) – эта информация может пригодиться в суде или в Государственной инспекции труда в том случае, если работодатель будет отказываться выплатить Вам заработную плату.

 

Мой вам совет – Работайте легально! 

 

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI DLA CUDZOZIEMCÓW ZATRUDNIONYCH W POLSCE

 

Prawie codziennie klienci przychodzą do mnie z różnymi bolesnymi pytaniami dotyczącymi trudności takich jak zwolnienia, niewypłacanie wynagrodzeń itp. Prawdopodobnie najbardziej uderzającym przypadkiem w mojej praktyce było to, że osoba pracująca przez pół roku u pracodawcy, chciała złożyć dokumenty o kartę pobytu (na podstawie zatrudnienia), rozpoczeliśmy proces formowania paczki dokumentów i okazało się, że osoba ta pracowała nielegalnie, chociaż miała umowę o pracę …  Pracodawca nie wiedział, w jaki sposób jak zatrudnić cudzoziemca! Pamiętaj, nieznajomość prawa nie zwalnia cię z odpowiedzialności wynikającej z przestrzegania go!

Jest wiele tego typu sytuacji. Pamiętaj, jako cudzoziemiec musisz monitorować swoje zatrudnienie i mieć podstawowe informacje o pracy w innym kraju.

Przede wszystkim sprawdź, czy dokumenty, na podstawie których przebywasz w Polsce, pozwalają Ci legalnie znaleźć pracę. Powinny być to dokumenty takie jak:

1) zezwolenie na pracę dla cudzoziemca od polskiego pracodawcy (zezwolenie typu A, zwane popularnie „zaproszeniem wojewody”);

albo

2) oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, czyli uproszczona forma zezwolenia na pracę dla cudzoziemca od polskiego pracodawcy, co daje możliwość pracy w Polsce do 6 miesięcy przez 12 miesięcy od daty rejestracji bez potrzeby posiadania pozwolenia na pracę (dla obywateli Ukrainy, Mołdawii, Gruzji, Rosji, Białorusi i Armenii).

Pamiętaj, że nielegalna praca to Twoje RYZYKO!

W przypadku nielegalnego zatrudnienia grożą ci deportacja (od 1 do 3 lat) oraz grzywna (w kwocie przekraczającej 1000 zł). Czy warto?

Takie ryzyko powstaje, jeśli: 

 1. pracujesz bez zezwolenia na pracę dla cudzoziemca od polskiego pracodawcy i zezwolenia na pobyt lub bez oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi; 
 2. przyjechałaś/-eś do Polski na podstawie zezwolenia, które nie pozwala na znalezienie pracy; 
 3. pracujesz na podstawie zezwolenia na pracę, zezwolenia na pobyt i pracy lub oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, ale pracujesz w innym miejscu pracy lub na warunkach innych niż określone w tych dokumentach.


Przestrzegaj wymogów formalnych! 

Podejmując decyzję o znalezieniu pracy, pamiętaj, że konieczne jest sprawdzenie, czy pracodawca spełnił wszystkie wymogi formalne. 

 1. Pamiętaj, że pracodawca nie ma prawa żądać zapłaty w związku z wydaniem przez niego cudzoziemca zezwolenia na pracę lub wydaniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Takie działania pracodawcy podlegają karze grzywny. 
 2. Pracodawca może poprosić Cię o dostarczenie dokumentów potwierdzających legalny pobyt w Polsce.
 3. Oprócz udzielenia ci zezwolenia na pracę dla cudzoziemca lub wydania oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (w razie potrzeby), pracodawca jest zobowiązany (nie później niż w dniu rozpoczęcia pracy) do zawarcia z tobą pisemnej umowy, w której należy wskazać warunki dotyczące wysokości wynagrodzenia (płatności), identyczne z określonymi w zezwoleniu na pracę dla cudzoziemca (oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi), a także tłumaczenie umowy w języku, który rozumiesz.
 4. Ma również obowiązek dostarczyć kopię zezwolenia na pracę dla cudzoziemca (oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi) oraz umowę. Warto sfotografować każdy podpisany dokument i umowę, jak jeśli zostaną zgubione, będziesz mieć dowód na podpisanie umowy. 
 5. Warto również zapytać, kto jest twoim pracodawcą (tj. Weź wizytówkę lub sfotografuj logo firmy) – informacje te mogą być przydatne w sądzie lub w Państwowej Inspekcji Pracy, jeśli pracodawca odmówi ci wypłaty wynagrodzenia. 

Moja rada – pracuj legalnie!

O autorce:

Меня зовут Надежда Дидур. Год назад решили с семьёй изменить жизнь и теперь живём с мужем и детками в Польше. Сейчас в Польше занимаюсь легализацией пребывания иностранцев. Создала свою группу на FB „Права иностранцев в Польше”, где каждый участник может получить профессиональную юридическую помощь и найти ответы на свои вопросы.В Украине имею опыт работы в кадровом делопроизводстве около 10 лет, работала в государственных структурах (а именно в Министерстве культуры и туризма, Киевская районная государственная администрация), так же работала в HR-отделе в крупнейшем туроператоре „Join up!”, была заместителем редактора журнала „Кадровая практика”.

Rok temu postanowiliśmy zmienić swoje życie z rodziną, a teraz mieszkamy z mężem i dziećmi w Polsce. W Polsce pomagam legalizować pobyty cudzoziemców. Utworzyłam własną grupę w FB „Prawa cudzoziemców w Polsce”, gdzie każdy uczestnik może uzyskać profesjonalną pomoc prawną i znaleźć odpowiedzi na swoje pytania. Na Ukrainie mam doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi (HR/kadrowa) od około 10 lat, pracowałam w agencjach rządowych (mianowicie w Ministerstwie Kultury i Turystyki, regionalna państwowa administracja miasta Kijów), pracowałam również w dziale HR w największym touroperatorze „Join up!”, również byłam zastępcą redaktora magazynu „Personnel Practice”.