Artykuł sponsorowany

Buduj fundament społeczeństwa przyszłości

Nauczyciel edukacji początkowej posiada kwalifikacje do nauczania i wychowywania dzieci w placówkach oświatowo-publicznych i niepublicznych. Kształci, wychowuje i wspomaga rozwój znajdujących się pod jego opieką dzieci. Jest organizatorem, kierownikiem i opiekunem procesu kształcenia uczniów.

Niezwykle istotnym elementem kształcenia przyszłych nauczycieli jest profesjonalne kształtowanie ich osobowości jako innowatorów wrażliwych na potrzeby edukacyjne najmłodszych. Absolwenci tego kierunku doskonale sprawdzają m.in się w roli animatorów atrakcyjnych dla dzieci metod i technik edukacyjnych. Jeśli ukończyłeś studia wyższe i nie wiesz co dalej, lub przyświeca Ci już sprecyzowany cel podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych i nade wszystko lubisz, cenisz pracę z dziećmi, jesteś pełen empatii w stosunku do najmłodszych i satysfakcję przynosi Ci uczenie ich świata, to studia podyplomowe „Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna” są prawdziwym strzałem w dziesiątkę!

Studia podyplomowe „Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna” mają charakter kwalifikacyjny. Ich celem jest pozyskanie przez Ciebie uprawnień niezbędnych do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela przedszkola oraz klas I-III szkoły podstawowej.  W toku studiów, pod okiem doświadczonej kadry wykładowców-praktyków, udoskonalisz warsztat merytorycznego nauczania w edukacji przedszkolnej I wczesnoszkolnej, nabędziesz cenne umiejętności projektowania zintegrowanych sytuacji edukacyjnych w przedszkolu i klasach I-III.

Wybierając ten kierunek istotne jest by rozumieć, jak ważne dla dziecka są pierwsze lata edukacji. Najczęściej ten czas jest kluczowy dla dalszego rozwoju, wówczas tworzy się fundament dla skuteczności dalszej edukacji. Jeśli więc pragniesz mieć swój dobry i mądry wkład w wychowanie najmłodszych, te studia są dla Ciebie.

Zarobki:

Nauczyciela edukacji zazwyczaj  zatrudnia się  na umowę o pracę. Wymiar pracy jego godzin jest zależy od placówki, w której podejmuje swoją działalność. Wynagrodzenie uzależnione jest od stopnia awansu zawodowego
i poziomu wykształcenia.

*Wynagrodzenia minimalne nauczycieli – stawki od 1 września 2016 r./ Źródło: projekt rozporządzenia MEN

Nauczyciele mogą otrzymywać dodatki do pensji:

  • Dodatek stażowy (za wysługę lat, należy się po czterech latach pracy, wynosi 1 proc. pensji za każdy przepracowany rok, do maks. 20% pensji)
  • Dodatek „wiejski” (za pracę w miejscowościach do 5 tys. mieszkańców, może być do 10 proc. pensji zasadniczej)
  • Dodatek motywacyjny (dodatki motywacyjne zależą od władz danego miasta pod opieką którego jest szkoła)
  • Dodatek funkcyjny
  • Dodatek za pracą ponad godzinami pracy
  • Dodatek wakacyjny (dofinansowanie na wakacje 1000 zł)

Do czasu uprawniającego do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich miejscach (nawet jeśli nie były to szkoły) oraz inne udowodnione okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Są to w szczególności:

– urlop wychowawczy,

– służba wojskowa,

– praca w rolnictwie (po spełnieniu określonych warunków),

– okresy pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Wymagane predyspozycje i kompetencje:

Komunikatywność, kreatywność, dążenie do rozwoju, zaangażowanie, budowanie relacji, elastyczność, uczenie i szkolenie, samodzielność, organizacja pracy.

Gdzie czeka na Ciebie praca ?

Typowe miejsca pracy to: szkoły podstawowe, zakłady opiekuńcze, które prowadzą zajęcia szkolne, instytucje edukacyjne. Możesz również zdecydować się na rolę prywatnego korepetytora lub otworzyć własną firmę edukacyjną.

*Nabyte umiejętności można bez problemu potwierdzić jeszcze w trakcie studiów choćby podczas celowanych praktyk, uczelnia posiada bowiem porozumienia podpisane z większością firm i instytucji w województwie zachodniopomorskim.

Rekrutacja na studia podyplomowe  w Collegium Balticum trwa cały rok. Kontakt z działem rekrutacji pod numerem tel. 91 48 38 171, e-mail: rekrutacja@cb.szczecin.pl, pełna oferta na stronie www.cb.szczecin.pl

Biuro Rekrutacji Collegium Balticum

ul. Mieszka I 61 c,

71-011 Szczecin
tel. 91 48 38 171
e-mail: rekrutacja@cb.szczecin.pl
Wydział Zamiejscowy w Stargardzie
ul. Kazimierza Wielkiego 17,
73-110 Stargard
tel. 91 577 83 60
e-mail: rekrutacja.stargard@cb.szczecin.pl

 

Akty prawne regulujące zawód pedagoga szkolnego:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst ujednolicony)

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli

Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. (Tekst ujednolicony z rozporządzeniem z dnia 17.11.2010 r.).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. (z późniejszymi zmianami) o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Ustawa z dnia 26 października 1982 r.o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Kodeks Rodzinny

Konwencja o Prawach Dziecka