Pracownicy oraz pracodawcy od stycznia zadają sobie pytanie – ile wynosi płaca minimalna w 2019 roku i czy wzrosła znacząco w porównaniu do poprzedniego roku?

Zleceniobiorcy chcieliby, aby minimalne wynagrodzenie rosło z roku na rok o wysoką kwotę, jednak dla przedsiębiorcy lepszym rozwiązaniem byłoby pozostawienie minimalnych wynagrodzeń w niezmienionej formie lub obniżenie ich, ponieważ dzięki temu mogliby więcej zaoszczędzić.

Płaca minimalna to prawnie ustalony najniższy dopuszczalny poziom wynagrodzenia, określający stawkę za pracę godzinową oraz stawkę za pracę w określonym wymiarze czasu. W Polsce minimalne wynagrodzenie ustalane jest co roku przez państwo na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Oznacza to, że będąc zatrudnionym legalnie na umowę o pracę nie można zarabiać poniżej określonego przez państwo poziomu.

W przypadku umowy zlecenie płaca minimalna nie obowiązuje, ale wynagrodzenie wypłaca się na podstawie minimalnej stawki godzinowej. Wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej było podyktowane ograniczeniem zjawiska polegającego na tym, że osoba zatrudniona na umowie cywilnoprawnej otrzymuje wynagrodzenie znacznie niższe od minimalnego wynagrodzenia przysługującemu na etacie, a także ograniczeniem nadużywania umów cywilnoprawnych.

Zgodnie z postanowieniem rządu minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 roku wynosi 2250 złotych brutto. To wzrost o 150 złotych w stosunku do roku poprzedniego.

Natomiast minimalna stawka godzinowa dla pracujących na określonych umowach cywilnoprawnych wzrosła o złotówkę do kwoty 14,70 złotych/brutto.

Podwyżka = nowa umowa?

Po wprowadzonych zmianach dotyczących minimalnej płacy w 2019 roku, pracodawcy zaczęli zastanawiać się nad koniecznością podpisania z pracownikiem nowej umowy. Wyjaśniamy, że przedsiębiorca nie ma obowiązku dawać zleceniobiorcy nowej umowy o pracę w związku z podwyżką, ponieważ do wypłaty wlicza się bowiem pensje wynikającą z umowy o pracę oraz innych składników np. premie, dodatki stażowe itp. Jeżeli więc łączna kwota wynagrodzenia pracownika w danym miesiącu będzie co najmniej równa wysokości ustalonego minimum, pracodawca spełnia obowiązek wypłaty minimalnego wynagrodzenia.

Warto wiedzieć, że zgodnie z ustawą, do płacy minimalnej nie możemy zaliczyć:

  • nagrody jubileuszowej,

  • odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę,

  • wynagrodzenia za nadgodziny,

  • dodatku za pracę w porze nocnej, która w 2019 roku wynosi 20 % stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Kwoty wolne od potrąceń

Najniższe krajowe wynagrodzenie ma także wpływ na kwoty wolne od potrąceń, które ustala się od minimalnego wynagrodzenia za pracę netto. W 2019 roku z wynagrodzenia pracownika będzie można potrącić od kwoty:

  • minimalne wynagrodzenie za pracę przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,

  • 75% minimalnego wynagrodzenia w przypadku potrąceń zaliczek pieniężnych udzielanych pracownikowi,

  • 90% minimalnego wynagrodzenia w przypadku kar pieniężnych.

  • Autor: Julia Wolińska

 


Ile wynosi płaca minimalna w 2019 roku – oferujemy pomoc w obsłudze kadrowo-płacowej!

źródło:  Artelis.pl.