W związku z nierozpoczęciem prac budowlanych przy budowie pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej, Urząd Miasta wypowiedział umowę Wykonawcy .

Miasto uznało nierozpoczęcie  robót budowlanych, i przerwanie realizacji inwestycji z przerwą trwającą ponad 2 tygodnie (od dnia przekazania placu budowy w dniu 16.05.2016 r. do chwili obecnej), a tym samym potencjalną niemożliwość zrealizowania inwestycji w wyznaczonym terminie, za podstawę do odstąpienia w dniu 24 czerwca br. od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Została naliczona i potrącona została kara umowna w wysokości 10% kontraktu, tj. 848 888,89 zł a także uruchomiono polisę ubezpieczeniową zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wszczęto również działania mające na celu uruchomienie procedur przetargowych i wyłonienie nowego wykonawcy w możliwe najszybszym czasie.

UM