STAĆ SIĘ NAUCZYCIELEM EKSPERTEM W PEDAGOGICE SPECJALNEJ

Obecnie w każdej klasie szkolnej czy grupie przedszkolnej jest przynajmniej kilkoro dzieci, które wymagają specjalnego indywidualnego traktowania przez nauczyciela. Można powiedzieć, że potrzebują one swoistej interwencji pedagogicznej.

Mówimy o nich uczniowie lub dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Są wśród nich takie osoby, które przy prawidłowym, a nawet ponadprzeciętnym poziomie intelektualnym, ujawniają realne, choć często niezbyt widoczne objawy (tzw. ukryte kalectwo) zaburzeń w zakresie mowy, uczenia się czytania, pisania i rachowania, zachowań społecznych czy też sprawności ruchowej bądź emocjonalnej. Liczną grupę, obok nich, stanowią także uczniowie posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, która może wynikać z poważnych zaburzeń intelektualnych, sensorycznych bądź fizycznych czy też choroby przewlekłej dziecka.

Wymienieni tu uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych najczęściej nie potrafią podołać wymaganiom programu nauczania obowiązującego w placówkach ogólnodostępnych. Nawet jeżeli są wybitni w jednym przedmiocie, nie mogą sprostać zadaniom w innych przedmiotach szkolnych.  Stąd wynika, rozszerzająca się z każdym rokiem, potrzeba obejmowania ich specjalistyczną pomocą logopedyczną, korekcyjną, psychoterapeutyczną lub socjoterapeutyczną. Nie sposób tu również pominąć potrzeby udzielania pomocy uczniowi… zdolnemu, który jest także uczniem specjalnych potrzeb edukacyjnych i powinien mieć szanse na pogłębianie w szkole swoich zainteresowań i pasji na tzw. zajęciach rozwijających uzdolnienia.

Najważniejsza rola w całościowym systemie pomocowo – terapeutycznym przypada obecnie nauczycielowi wczesnej edukacji, który musi poznać problemy swoich uczniów i, w miarę posiadanych kompetencji, prawidłowo je rozwiązywać.

 Musi być nauczycielem – specjalistą, jak mówią niektórzy ekspertem; być zarazem wychowawcą, psychologiem, lekarzem, diagnostą i terapeutą, a nawet doradcą społecznym oraz asystentem rodziny i osoby niepełnosprawnej. Tak dużo zadań stoi aktualnie przed pedagogami najmłodszych – zarówno tymi którzy już są przygotowani specjalistycznie do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi poprzez studia z pedagogiki specjalnej i pracują w placówkach specjalnych oraz integracyjnych, jak również tymi, którzy nie mając jeszcze statusu pedagoga specjalnego, organizują pomoc terapeutyczną na terenie placówek ogólnodostępnych.

Nasza Uczelnia, wychodząc naprzeciw tak wysokim wymaganiom kompetencyjnym obecnych i przyszłych pedagogów, uruchomiła bardzo ciekawy kierunek studiów o profilu praktycznym, Pedagogikę specjalną, z bogatą ofertą zajęć specjalistycznych: teoretycznych oraz laboratoryjnych, ćwiczeniowych i projektowych, które pozwolą studiującym w pełni stać się nauczycielami ekspertami.

Zanim zabrzmi Gaudeamus…. i rozpoczną się powakacyjne trudy studiowania Pedagogiki specjalnej, od dzisiaj będzie można zapoznać się z praktycznymi wskazaniami do pracy dydaktycznej i wychowawczej z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych na naszym poradnianym FORUM KATEDRY PEDAGOGIKI SPECJALNEJ. Poradami w sprawie potrzeb uczniów z tzw. ukrytym wymiarem kalectwa, aby w „końcu nauczyły się czytać i pisać” i dzieci niepełnosprawnych, dla których praca szkolna jest ciągłym przekraczaniem różnego rodzaju barier i ograniczeń tkwiących w nich samych oraz w otaczającym środowisku społecznym. Będziemy na naszym FORUM wspierać nauczycieli i studentów, adeptów tej specjalności, ale też rodziców i opiekunów dzieci specjalnych potrzeb edukacyjnych w rozwiązywaniu trudnych problemów pedagogiki specjalnej.

dr Urszula Morcinek

Kierownik Katedry Pedagogiki Specjalnej

Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum

 

 

 

Patron działu „Wiedza i edukacja”: