Świadczenie dobry start: milion wniosków online

31-07-2018

Rodzice w niecały miesiąc złożyli online już ponad milion wniosków o świadczenie dobry start. To 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom rozpoczynającym rok szkolny bez względu na dochód rodziny. Od 1 sierpnia wnioski będzie można złożyć drogą tradycyjną (papierową) w urzędzie lub wysłać go pocztą.

Od 1 lipca kiedy program ruszył rodziny mogą składać online wniosek o świadczenie dobry start poprzez portal Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz bankowość elektroniczną.

Banki, które umożliwiają składanie wniosku o świadczenie dobry start przez swoje serwisy to: PKO Bank PolskiBank Pekao SAmBankING Bank ŚląskiAlior BankT-Mobile Usługi BankoweBank Pocztowy SACredit AgricoleBank MillenniumGetin BankNest BankBanki Spółdzielcze SGBBank BPS SA 

Online w lipcu, papierowy wniosek od sierpnia

Wniosek o świadczenia drogą tradycyjną będzie można złożyć od 1 sierpnia. Od tej daty rodzice mogą także wysyłać wypełnione wnioski pocztą.

Wniosek będzie można składać w tych samych instytucjach, co wniosek o 500+, czyli w urzędzie miasta lub gminy, ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce wyznaczonej w gminie. Wniosek o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej trzeba złożyć w powiatowym centrum pomocy rodzinie.

Dla kogo wsparcie?

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat (także w przypadku ukończenia 20 lat w bieżącym roku przed rozpoczęciem roku szkolnego). Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia (także w przypadku ukończenia 24 lat w bieżącym roku przed rozpoczęciem roku szkolnego).

Program obejmie dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej. Wsparcie z programu „Dobry Start” będzie się należało rodzicom, opiekunom prawnym i faktycznym, (opiekun faktyczny to osoba, która sprawuje opiekę nad dzieckiem i wystąpiła do sadu o jego przysposobienie), rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, a także dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych i dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczych.

Jak dostać świadczenie?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama, tata, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. Wzory papierowych wniosków o świadczenie z programu „Dobry Start” będą udostępniane przez instytucje, które zostaną wyznaczone w danej gminie do realizacji programu. Tam też należy kierować szczegółowe pytania dotyczące warunków wsparcia z programu w danej indywidualnej sprawie. Uwaga: świadczenie dobry start nie podlega zasadom tzw. koordynacji przepisów zabezpieczenia społecznego, co oznacza, że nawet w przypadku gdy drugi rodzic pracuje za granicą w kraju Unii Europejskiej, to gmina nie przysyła wniosku do wojewody.

Gdzie złożyć wniosek?

Obsługę programu „Dobry Start” rząd zlecił samorządom gminnym i powiatowym. W efekcie wniosek o świadczenie z programu „Dobry Start” będzie można składać w tych samych instytucjach, co wniosek o 500+, czyli w urzędzie miasta lub gminy, ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce wyznaczonej w gminie (np. w centrum świadczeń). Wnioski o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej będą z kolei przyjmowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Ważne terminy Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia. mpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia także drogą tradycyjną (papierową).

Ważne! Wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada.

Kiedy pomoc trafi do rodziny?

Im wcześniej jednak rodzina złoży wniosek, tym szybciej trafi do niej świadczenie z programu „Dobry Start”. Złożenie prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje bowiem wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Oznacza to, że – uwzględniając możliwości organizacyjne danej gminy – rodziny będą mogły otrzymać wsparcie w terminie najbliższym rozpoczęcia roku szkolnego, czyli nawet przed 1 września. W przypadku gdy prawidłowo wypełniony i kompletny wniosek zostanie złożony we wrześniu, październiku lub listopadzie, wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

„Dobry Start” – liczby i finanse Wsparcie z programu „Dobry Start” trafi do 4 mln 600 tys. dzieci, wychowujących się w ok. 3 mln 400 tys. rodzin. W 2018 roku na realizację programu rząd przeznaczy z budżetu państwa ok. 1,4 mld zł.

W tym roku zadanie sfinansowane ze środków przeznaczonych w ustawie budżetowej na program „Rodzina 500+”. Koszty obsługi programu wyniosą 46,4 mln złotych. Warto przy tym podkreślić, że samorządy gminne i powiatowe będą wykorzystywać rozwiązania organizacyjne i teleinformatyczne, którymi posługują się przy realizacji świadczenia wychowawczego z programu „Rodzina 500+”.

Łatwiejsza procedura

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania świadczenia „Dobry Start” zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń. Osoby ubiegające się o świadczenie otrzymają informację o jego przyznaniu na podany we wniosku adres e-mail. Jeśli jednak takiego adresu zabraknie, to informację o przyznaniu świadczenia będzie można odebrać osobiście. Co ważne, nieodebranie takiej informacji nie będzie wstrzymywało wypłaty świadczenia z programu „Dobry Start”.

Warto pamiętać

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych. Więcej pieniędzy w domowym budżecie

Świadczenie z programu „Dobry Start” jest zwolnione od podatku. Co więcej, nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

 

źródło